BytSpol
O nás Aktuality Naše služby Pre klientov Linky kontakty.html
  BYTSPOL :: profesionálne služby  
Naše služby zahŕňajú >>> Ponuka na stiahnutie
Požadujete profesionalitu pri poskytovaní služieb Vášmu spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej ako BSD)? Sme jej zárukou, ktorá vyplýva z dlhoročných skúseností s obhospodarovaním bytového fondu. Stáli sme pri počiatkoch správy domov v Žiari nad Hronom v roku 1996 a taktiež pri zakladaní BSD. V súčasnosti zabezpečujeme vybrané služby pre SVB formou mandátnej zmluvy v Žiari nad Hronom, Kremnici, Žarnovici a Vyhniach. Nadobudnuté skúsenosti využívame pri neustálom skvalitňovaní svojich služieb. Tieto služby zahŕňajú:

• vedenie podvojného účtovníctva pomocou kvalitného účtovného programu, výkazy a štatistika pre Daňový úrad, Sociálnu poisťovňu, Štatistický úrad a pod.;

• predkladanie výročných správ BSD pre predsedu (a na vyvesenie do jednotlivých vchodov alebo ju predseda môže využiť ako podklad pri informovaní vlastníkov bytov) a pre banky v prípade čerpania úveru pre BSD, v prípade záujmu môžete do výročnej správy nahliadnuť aj v našej firme;

• poskytovanie základných informácií cez internet o Vašom BSD pre vlastníkov v danom dome. Údaje budú obsahovať tvorbu a čerpanie fondu opráv, spotreby energií za dom, výročné správy a pod.;

• na požiadanie mandanta sprostredkovať objednanie údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu;

• na požiadanie mandanta sprostredkovať zabezpečenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov;

• evidenciu zálohových preddavkov, poplatkov a fondu opráv, ich návrh podľa spotrieb a nákladov v minulých obdobiach, sledovanie úhrad jednotlivých vlastníkov do BSD (predseda každý mesiac obdrží prehľad platieb jednotlivých vlastníkov bytov a na požiadanie aj výšky prípadných penále);

• bezplatné rozúčtovať náklady za služby poskytnuté s užívaním bytov a nebytových priestorov na vlastníkov týchto priestorov. Ak má mandant uzatvorenú zmluvu s rozúčtovateľom tepla, tak mandatár poskytuje rozúčtovateľovi náklad za objekt a zoznam vlastníkov;

• porovnanie spotreby tepla a vody za objekt (porovnávame spotreby Vášho domu s ostatnými domami - našimi klientmi a výsledky majú k dispozícii predsedovia v našej podateľni);

• evidenciu a sprostredkovanie revízií vyhradených technických zariadení a bytových vodomerov;

• sprostredkovanie bezplatných základných právnych služieb vrátane vymáhania pohľadávok;

• školenia pre predsedov a členov rád pri významných zmenách zákonov z oblasti fungovania BSD; výpracovanie písomných poučení a vzorov;

• návrh zmlúv o BSD, resp. ich dodatkov pri zmenách zákonov a pri zmene iných náležitostí (napr. zmena predsedu); sprostredkovanie registrácie na Okresnom úrade v BB;

• pri čiastkovej alebo celkovej obnove Vašich obytných domov vypracovanie podkladov pre účelový komerčný úver, poradenstvo v súvislosti s úverom, sprostredkovanie dodávateľov a pod.;

• využitie našej zasadačky v ZH na stretnutia predsedov alebo vlastníkov Vášho BSD (do 25 osôb);

• ak v budúcnosti Vaše BSD ostane bez predsedu (doterajší nebude môcť alebo chcieť svoju funkciu naďalej vykonávať) a keď si nového predsedu zvolíte spomedzi vlastníkov vo Vašom BSD (jediná alternatíva, ktorú pripúšťa zákon), tak ho do tejto funkcie radi zaškolíme;
• a iné služby, ktoré môžu byť na základe dohody zahrnuté do mandátnej zmluvy s Vašim BSD.

Cena za poskytované služby je stanovená sadzbou za mesiac a byt/nebyt (vrátane poplatku za ročné vyúčtovanie energií) a vychádza z ich rozsahu. V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Ponúkané činnosti pre Vaše BSD nie sú činnosti správcu (nie sú výkonom správy) v zmysle §8 Zákona 182/1993 Z.z. v platnom znení. V prípade záujmu o výkon správy nás prosím kontaktujte.

Kontakty: Kancelária Žiar nad Hronom - A. Dubčeka 41 (budova ROLVIS), I. poschodie, č. dverí 38, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel./fax: 045 / 672 2201 - 02, Mobil: 0918 487 731, bytspol@bytspol.sk, www.bytspol.sk
 
  Kancelária Kremnica - Dolná 49/21 (budova Polikliniky), vchod oproti Mestskej polícii, 967 01 Kremnica
Mobil: 0918 487 731, bytspol@bytspol.sk, www.bytspol.sk
Copyright © 1996 - 2013 www.bytspol.sk | Všetky práva vyhradené. | Web design by